Thursday, June 09, 2005

مرداب

امتحان امروزم به طرز مزخرفی خراب شد، کارهای پروژه کارشناسی ام خیلی عقبه و استاد رو شاکی کرده، تقریبا میشه گفت تهدیدم کرده و ظرف 10 روز آینده قسمت اعظمش رو ازم می خواهد، یک ماهه که منظم باشگاه نرفتم و مربی ام خفن شاکیه ازم، هر بار که اونورا پیدام میشه همون اول n تا پرس (شنای روی دست) می گه برو. مدت زیادیه تمرین تنفسی انجام ندادم، حوصلهء انجام پروژه هایی که دستمه رو ندارم، می خواهم یکی دو تاش رو بیخیال شم، اعصابم خورده، حال و حوصله ندارم، احساس خلاء می کنم...دارم له می شم!
Excerpt: I'm just fucked up!

تعداد نظرها: 1

June 09, 2005 5:52 PM
توسط Blogger Ehsan ...

کلا زندگی گه شده

 

Post a Comment

<< Home