Tuesday, May 10, 2005

وصیت

برادران و خواهران، این جملات را در حالی می نویسم که 40 دقیقه بیشتر به امتحان گرافیک نمانده است. گزیری نیست، مسیری ست که گذشته گان پیمودند، ما می پیماییم و آیندگان نیز خواهند پیمود. وصیت من به شما جوانان اینست که در ترم آخر درس بخوانید و 13 هندوانه را به علاوه n واحد درسی در کنار تمرینات ورزشی و سایر متعلقات با هم بر ندارید که به بزرگ مصیبتی گرفتار خواهید آمد.

چرت و پرت بسته، برم چند کلمه بخونم لا اقل یه ایده ای داشته باشم از موضوع!!

Excerpt: I'm gonna sit a Computer Graphics exam, in 40 minutes and I almost know nothing about it! God belss me!


تعداد نظرها: 0

Post a Comment

<< Home